Java Ordlista - PA1 - 971121

Endast övergripande termer, inte för programmerare!

Abstract Window Toolkit (AWT)
En samling grafiska användargränssnitts (GUI) komponenter som implementerats m.h.a. grundplattformversionens komponenter. Dessa har gemensam delfunktionalitet för alla grundplattformar.

Abstract class
En klass som består av en eller flera abstrakta metoder. Därför kan den aldrig instansieras.

Abstract method
En metod som saknar implementering.

Application Programming Interface (API)
En specifikation över hur programmerare kommer åt beteende och tillstånd för klasser och objekt.

Byte kod
Den maskinoberoende kod som Java kompilatorn skapar. Ekekveras av Java interpreter och körs på Java Virtuel Machine (JVM). Koden är långsammare än traditionell maskinkod men plattformsoberoende.

Garbage collection
Automatisk frisläppning av ej använt minne.

HotJava Browser
Suns Web browser. Skriven i Java.

Interface
En grupp metoder som kan implementeras av flera klasser oberoende av var de finns i klasshiarkin.

Java
Ett enkelt objektorienterat interpreterande portabelt programmeringspråk utvecklat av Sun Microsystems.

Java Applets
Ett program skrivet i Java avsett att köras i en webbläddrare.

Java Application Environment
Java Development Kit’s källkodsutgåva.

Java Beans (eller Java Component Interface)
Java Beans är återanvändbara plattformsoberoende komponenter. De kan bestå av programlogik eller GUI objekt som knappar och rullgardiner. Java Beans kan kombineras för att skapa applikationer eller applets.
Beans kan via bryggor kopplas till ActiveX för informationsutbyte i bägge riktningarna.

Java Blend
En produkt som underlättar databasapplikationsutveckling genom att mappa databasposter till Java objekt och Java objekt till databaser.

Java Card
Java Card 2.0 specifikationen (okt-97) från Sun ger riktlinjer för utveckling av Smart Card applikationer. Specifikationen ger utvecklare ett gemensamt API. Specifikationen stöds av Gemplus Inc, Schlumberger Inc och Toshiba Corp (nov-97).

Java Card API
En applikationsmiljö fokuserad på smard cards i enlighet med ISO 7816-4.

Java Database Connectivity (JDBC)
En industristandard för databasoberoende koppling mellan Java och olika databashanterare.
JDBC är ett Java Programming Application Interface till SQL databaser.

Java Developer Connection (JDC)
En service för att förse utvecklare med online träning, artiklar, mm.

Java Development Kit (JDK)
En utvecklingsmiljö för Javaapplikationer och applets.

Java Electronic Commerce Framework (JECF)
Ett ramverk för utveckling av Javaapplikationer för elektronisk handel bestående av själva ramverket, som är en metod att bygga applikationer för elektronisk handel, en samling APIer och ett verktygsset.

Java Enterprise Beans
Java Enterprise Beans är en ny plattformoberoende API för Java plattformen. Enterprise Beans utvidgar Beans till att att ta hand om middle tier/serversidan för affärsapplikationer.

JAR file format (.jar)
JAR (Java Archive) är ett plattformsoberoende filformat som används för att aggregera flera filer till en.
Flera Java applets och deras ingående komponenter (klass filer, bilder, ljud och andra resursfiler) kan buntas ihop i en JAR fil och laddas ner till en browser i en enda HTTP transaktion. Formatet stöder också kompression och digitala signaturer.

Java Foundation Classes (JFC)
En utvidgning som lägger till grafiska klassbibliotek till the Abstract Windowing Toolkit (AWT) genom att Netscape's Internet Foundation Classes (IFC), Sun's Abstract Windowing Toolkit (AWT) och Sun's nya klasser för användargränssnitt (UI) har integrerats. IBM har också bidragit och står bakom konceptet. Konceptet är avsett att användas för att bygga användargränssnitt för Java applikationer. Det släpps under namnet Java Foundation Classes och kommer att ingå i kärnan av Java Development Kit (JDK). Senaste version är 1.1. Version 1.2 beräknas släppas 97Q2.

Java Interface Definition Language (IDL)

Ett Java standard API som ger interoperabilitet och koppling till CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

Java Management API (JMAPI)
En samling Java klasser för att utveckla system-, network- och servicemanagement applikationer.

Java Media APIs
En samling API:er som stöder integrering av ljud och videoklipp, 3D fonter, grafik, mm.

Java Media Framework (JMF 1.0 Beta)
Integrerar multimedia datatyper som audio och video med Java applikationer. Utnyttjar the Java Sound engine vilken ger stereo ljudkvalitet, 32 kanalers ljudåtergivning och MIDI kontrollerad ljudsyntes.

Java Naming and Directory Interface (JNDI)
En samling API:er som stöder samverkan till flerfaldig namngivning och katalogtjänster.

Java Native Interface (JNI)
JDK 1.2’s Java Native Interface är ett standardgränssnitt för att skriva äkta Java metoder och innesluta JVM i äkta Java applikationer. Syftet är att få binärkompabilitet för metodbibliotek för alla JVM implementeringar på en given plattform.

Java OS
JavaOS är ett speciellt OS som är optimerat för att köra Java applikationer i de fall maskinen inte har ett eget OS, t ex set-up boxes. JavaOS har utvecklats av JavaSoft.

Java Plan
Ett objektorienterat design och diagram verktyg skrivet i Java.

Java Platform
Java Virtual Machine tillsammans med Javas kärnklasser utgör Java plattformen. Java plattformen tillhandahåller ett standardgränssnitt till ett 100%-igt Java program oberoende av underliggande operativsystem.

Java Remote Method Invocation (RMI)
En distribuerad objektmodell för Java-till-Java applikationer i vilken ett avlägset objekts metoder kan anropas från andra Java Virtuell Machines även om de finns på olika värddatorer.

Java Runtime Environment (JRE)
En delmängd av JDK för slutanvändare och utvecklare som önskar vidardistribuera JRE. JRE består av JVM, Javas kärnklasser och stödfiler.

Java Runtime System
Mjukvarumiljön som program som komplierats för JVM kan köras i. I the runtime system inkluderas all kod som behövs för att ladda Javaprogram, dynamiskt länka grundmetoder, hantera minnet, hantera undantag och en implementering av JVM som kan vara en Java interpreterare.

Java Safe
Ett verktyg för att spåra och hantera filförändringar. Verktyget är skrivet i Java.

Java Script (f.d. Livescript)
Ett enkelt skriptspråk för webbläddrare och servers utvecklat av Netscape. Språket har ingenting med Java att göra vilket har skapat viss förvirring. Det kan fungera tillsammans med applets m.h.a. skriptgränssnitt.

Java Soft
En av Sun Microsystems affärsenheter.

Java Spaces
Tillhandahåller distribuerad persistence och datautbyte för Java kod.

Java Tel (JTAPI)
JavaTel är ett Java telefon-API inom CTI området.

Java Virtual Machine (JVM)
Den del av JRE som som tolkar Java bytekod. JVM kan implementeras i både mjukvara och hårdvara.

Java Wallet
Ett användargränssnitt byggt på Java Electronic Commerce Framework, avsett för online handel.

Personal Java
En Java runtime miljö för nätverkskopplade applikationer på konsumentapparater.

RNI (Microsoft's Raw Native Interface 1.0)
En Java inkompatibel lösning från Microsoft. Se Microsoft.

Sandbox
En säkerhetsmodell för PC. Med en sandbox kan inte ett applet förstöra data, ta bort filer eller formatera om hårddisken.

SDK (Software Development Kit)
Sun erbjuder flera olika utvecklingsmiljöer, t ex Java Commerce Tool kit (beta i April), IntranetWare SDK, m.f.

Unicode
En 16 bitars teckenmängd definierad enligt ISO 10646. All Java källkod är skriven i Unikod.


.. Senast uppdaterad 971121. e-mail: Björn Norén